Moram li imati Kod 95 ako vozim samo unutar granica Republike Hrvatske?

Da. Svi vozači kategorija C i/ili D država članica EU moraju imati upisan KOD 95.

Moram li izvaditi novu vozačku dozvolu nakon obavljene periodičke izobrazbe vozača?

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Vozačka dozvola mi vrijedi do (npr 2028.). Moram li izvaditi novu vozačku kako bi imao KOD95 ?

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Moram li raditi prekvalifikaciju za vozača kako bi upisao KOD 95 ukoliko već dugi niz godina imam vozačku dozvolu C i/ili D kategorije?

Ukoliko imate vozačku dozvolu kategorije C prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna je samo potvrda o periodičkoj izobrazbi.

Ako sada položim kategoriju (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE) da li mi se automatski upisuje KOD 95 u vozačku dozvolu?

Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Vrijedi li KOD 95 upisan u hrv. vozačku dozvolu ako imam namjeru raditi u inozemstvu ?

Da. Vrijedi za sve države članice EU.

Mogu li upisati KOD 95 u RH ako imam vozačku iz druge države ?

Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki sa poslovnom nastanom u RH

Za koje kategorije mi vrijedi KOD 95 nakon položene periodičke izobrazbe ?

KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.

Moram li prije upisa KOD-a 95 u vozačku dozvolu obaviti liječnički pregled ?

Ukoliko Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled.

Category